Informacije

Skloništa osnovne zaštite

               

Provođenje mjere sklanjanja jedan je od najvažnijih uvjeta za preživljavanje ugroženog stanovništva. Pod mjerom sklanjanja stanovništva i materijalnih dobara podrazumijeva se:

 • planiranje sklanjanja,
 • izgradnja i uređenje zaštitnih objekata,
 • korištenje zaštitnih objekata,
 • korištenje drugih pogodnih (neugroženih) prostora.

 

Najefikasniji način zaštite stanovništva od ratnih ili drugih opasnosti je sklanjanje u zaštitne objekte. Pod pojmom zaštitni objekt, podrazumijevamo sve objekte koji pružaju zaštitu od ratnih djelovanja ili prirodnih katastrofa, a dijele se na zaklone i skloništa.

U cilju boljeg razumijevanja potrebno je definirati pojmove:

“Sklonište” je građevina ili dio građevine koja pruža propisani stupanj zaštite stanovništva od kombiniranih ugrožavanja. Kao takvo, mora biti opremljeno kako bi osiguralo zaštitnu funkciju stanovništva i materijalnih dobara.

 

Obveze održavanja skloništa

Sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite (NN 82/15) utvrđene su dužnosti i obveze vlasnika skloništa u svezi nadzora i održavanja skloništa u ispravnom i funkcionalnom stanju.

Održavanje skoloništa obuhvaća radove tehničke kontrole skloništa, te tekućeg i investicijskog održavanja skloništa.

 

 • Tehnička kontrola skloništa

 

Tehničkom kontrolom podrazumijeva izvršavanje radova koji se temeljno odnose na provjeravanje ispravnosti svih uređaja u skloništu i utvrđivanje njegove funkcionalnosti i sigurnosti u korištenju.

Nedostaci utvrđeni pri tehničkoj kontroli ili na drugi način moraju se otkloniti u roku od 30 dana od dana kada se nedostaci utvrde uz napomenu da se oni mogu otkloniti u ovisnosti o osiguranim financijskim sredstvima.

Tehnička kontrola skloništa obuhvaća ove radove:

 • vizualnu kontrolu svih dijelova skloništa,
 • provjeru rada svih uređaja u skloništu,
 • ocjenu dotrajalosti uređaja ili dijelove uređaja, te potrebu obnavljanja uređaja i dijelova koji se ne mogu popraviti ili im je istekao rok trajanja,
 • mjerenje nadpritiska u skloništu.

 

Tehničkom kontrolom obuhvaćeni su slijedeći dijelovi skloništa osnovne zaštite:

 • armirno-betonska konstrukcija,
 • sredstva za zatvaranje,
 • elementi za dobavu, distribuciju i kontrolu zraka,
 • elektroinstalacija,
 • signalno-sigurnosne naprave,
 • oprema boravka,
 • sanitarni uređaji i posude,
 • alat i pribor za održavanje i samospašavanje.

 

Dokumentacija skloništa među koju spada i dokumentacija o provedenoj tehničkoj kontroli skloništa čuva se u za to određenoj prostoriji i sadrži slijedeće:

 • projektnu dokumentaciju,
 • knjigu održavanja,
 • upute za održavanje, atesti, jamstveni listovi.

 

Tehnička kontrola skloništa izvodi se najmanje jedanput godišnje.

 

 

 • Tekuće održavanje

 

Tekuće održavanje skloništa vrši se najmanje jednom mjesečno i obuhvaća vizualni pregled slijedećih dijelova skloništa:

 • građevinsku konstrukciju skloništa,
 • sredstva za zatvaranje,
 • elemente za dobavu, distribuciju i kontrolu zraka,
 • elektroinstalaciju normalne i nužne rasvjete i elektroinstalaciju jake struje,
 • signalne i sigurnosne naprave,
 • opremu za boravak,
 • sanitarne uređaje i posude,
 • ostalu propisanu opremu

 

Kod provjeravanja ispravnosti dijelova skloništa i dijelova uređaja, uvjeti ispravnosti i dozvoljena odstupanja vodimo se  Pravilnikom o tehničkim normativima za sklonište.

 

Tekuće održavanje skloništa obuhvaća ove radove:

 • provjetravanje svih prostorija u skloništu u trajanju najmanje 3 do 4 sata,
 • vizualni pregled sredstava za zatvaranje, uočavanje kvarova, te potrebno podmazivanje glicerinom brtvila na vratima,
 • čišćenje prašine na podovima, zidovima, stropovima, uređajima i opremi,
 • potrebne popravke bravarije, šarnira i brtvila na vratima, zatezača za zaključvanje vrata i kapaka,
 • potrebne popravke zidnih i stropnih površina, kao vrata, kapaka i opreme uz prethodno otklanjanje korozije,
 • podmazivanje elemenata ventilacije i pokretnih elemenata za zatavaranje,
 • dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija prostorija

 

Podaci o izvršenom tekućem održavanju skloništa unose se u Knjigu odžavanja skloništa.

 

 

 • Investicijsko održavanje

 

Investicijsko održavanje skloništa obuhvaća radove koji se ne mogu otkloniti tekućim održavanjem kao i radove na uklanjanju nedostataka koji se uoče na tehničkoj kontroli ili na drugi način, te sve radove koji se odnose na obnavljanja, sanacije i potrebne rekonstrukcije skoništa.

O izvršenoj tehničkoj kontroli i izvršenim radovima investicionog održavanja sastavljaju se zapisnici, a određeni podaci iz zapisnika unose se u Knjigu održavanja skloništa.

 

 • Obaveza održavanje 

 

Tekuće održavanje skloništa obavljaju vlasnici skloništa preko svojih organa i službi, odnosno ovlaštenih osoba.

Tehničku kontrolu skloništa obavljaju registrirane ustanove i stručno osposobljene osobe.

Investicijsko održavanje obavljaju registrirane i stručno osposobljena trgovačka društva.

Nadzor nad stanjem skloništa vrši Državna uprava za zaštitu i spašavanje putem inspektora zaštite i spašavanja i propisanih obrazaca izvještaja.